Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Luboniu

Okręgowa stacja kontroli pojazdów powstała w 2009r. Oferta stacji kontroli pojazdów obejmuje przeglądy wszystkich typów pojazdów.Badania techniczne na stacji kontroli pojazdów wykonywane są na wysokiej klasy urządzeniu firmy „CARTEC”

Wykonujemy pełny zakres badań technicznych:

 

Okresowe badania techniczne

 • samochodów osobowych
 • samochodów cięzarowych i specjalistycznych
 • ciągników samochodowych
 • autobusów
 • przyczep i naczep
 • motocykli i motorowerów
 • ciągników rolniczych i przyczep

Pierwsze badanie techniczne

 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy
 • pojazdów wycofanych z ruchu drogowego i zgłoszonych dorejestracji
 • pojazdów zabytkowych
 • pojazdów SAM

Dodatkowe badania techniczne

 • pojazdów z instalacją gazową
 • pojazdów przewożących towary niebezpieczne
 • taksówek
 • pojazdów uprzywilejowanych
 • pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy
 • pojazdów uczestniczących w kolizji,wypadku drogowym
 • pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym
 • pojazdów w którym dokonano zmian konstrukcyjnych
 • ustalenie nieznanych danych technicznych pojazdu
 • VAT 1,2,3  /wymagania ust.86 ust.4 ustawy o VAT
 • sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojazdach, geometrii kół, luzów w zawieszeniach, amortyzatorów, świateł mijania i drogowych, toksyczności spalin

Wybijanie numerów nadwozia i wykonywanie tabliczek zastępczych

Cennik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Luboniu

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Dz.U. z 2004 r. nr 223 poz. 2261 z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005 r. nr 155 poz. 1302, Dz.U. z 2009 r. nr 155 poz. 1233)

Okresowe badanie techniczne:

1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98 zł
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153 zł
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176 zł
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199 zł
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40 zł
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50 zł
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70 zł
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78 zł
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163 zł
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177 zł
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63 zł
1.22 motorower 50 zł
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62 zł

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20 zł
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120 zł
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50 zł
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 zł
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł
2.6 toksyczności spalin 14 zł
2.7 poziomu hałasu 20 zł
2.8 geometrii kół jednej osi 36 zł
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14 zł
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20 zł

Skreślony: Dz.U. z 2009 r. nr 155 poz. 1233

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20 zł
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 zł

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42 zł
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 zł
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85 zł
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126 zł
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 zł
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82 zł
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r / Prawo o ruchu drogowym / 50 zł
6.9a skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60 zł
6.9b skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94 zł
6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94 zł
6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50 zł
6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120 zł

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35 zł
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21 zł
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48 zł
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41 zł
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41 zł
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49 zł
7.7 wykonanie numeru silnika 49 zł
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36 zł
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82 zł
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) 255 zł

Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści : „ przystosowany do ciągania przyczepy” lub „ HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli , pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy określonym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. , związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Kontakt

„Auto-Szyk” Krzysztof Szyk

ul. Powstańców Wielkopolskich 48,
62-031 Luboń

Wjazd od ul. Paderewskiego !!!

tel: 61 813 90 02
mail: krzysztof-szyk@wp.pl

10 + 14 =